HATTULAN TOIMINNALLINEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHON
-palvelun sopimusehdot

 1. PALVELUNTUOTTAJA

Nimi:                    LASTEN LIIKUNNAN TUKI / Koulutuskuntayhtymä Tavastia (Y-tunnus 0205303–4)

Postiosoite:        Mattilantie 14, 13100 Hämeenlinna, käyntiosoite: Hattelmalantie 25, K-rakennus

Puh.                     Toimisto 0400 – 744 886

Kerhopaikat:
Juteinin IP: 050 341 0673 tai 050 500 6987 (pienryhmä erityistä tukea tarvitseville) , Parolan IP: 050 563 1361 (pienryhmä erityistä tukea tarvitseville), Pekolan IP: 050 575 3946, Nihattulan IP: 050 341 1159
Lepaa IP: 050 341 6157

Hankintasopimuksen tilaaja Hattulan kunta (y-tunnus 0145801-3) / Pappilanniementie 9, 13880 Hattula

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan hankintasopimuksen palvelukuvauksen mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palvelutuottaja noudattaa Opetushallituksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita sekä Hämeenlinnan kaupunki Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala /Opetuspalvelut koululasten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa (Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 9.12.2020, §114).

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta perustuu seuraaviin säädöksiin:

 • Perusopetuslaki (8 a /628/1998)
 • Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)
 • Perusopetuslaki 44 § (628/1998)
 • Laki perusopetuslain (628/1998) muuttamisesta nro 1136/2003, 1081/2006
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (2009/1705)
 • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
 • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998, 9 a § 2004/115)
 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (2016/1397)
 • Kuntalaki (2015/410)
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 1.8.2011 (OPH 19.1.2011, 1/011/2011)
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto 1.1.2005

Toiminnan tavoitteet
Aamu- ja iltapäivätoiminta rakentuu jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle. Toimintaa ohjaavat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet, joiden tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle.

 1. VAKUUTUS
  Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi on tapaturmavakuutettu IF Vahinkovakuutus Oyj. Tapatumavakuutus kattaa myös kotimatkan. Palveluntuottajan laatimien sääntöjen noudattaminen on ehtona vakuutukselle. Palveluntuottaja ei ole vastuussa lasten henkilökohtaisesta omaisuudesta (kännykät ja muut arvoesineet).
 2. ASIAKASMAKSUT
  Osallistumismaksu iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2023–2024.
 • Max 3 h /pv, 90,00 €/kk
 • Max 4 h / pv, 110,00 €/kk
 • Max 5 h / pv, 130,00 €/kk
 • Aamutoiminta 30,00 € / kk

Toimintaan osallistuminen edellyttää aina Hattulan kunnan hakulomakkeen täyttämistä ja virallista päätöstä toimintaan ottamisesta. Toimintaan osallistuminen on mahdollista vasta palveluntuottajan yhteydenoton jälkeen ja erikseen sovittuna aloituspäivänä. Hakemuksen käsittelyyn ja palveluntuottajan yhteydenottoon on hyvä varata 3–5 arkipäivää.

 

Mikäli perheen hoitotarve muuttuu, voidaan sopimusta muuttaa toimintakauden aikana. Kirjallinen ilmoitus (sähköposti) kuukautta ennen muutoksen alkua (kalenterikuukausi).

 

Maksun perimisen periaatteet:

 • Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.
 • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Sairaudesta on esitettävä lääkärintodistus.
 • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaudesta on esitettävä lääkärintodistus.
 • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan lainkaan kalenterikuukauden aikana, asiasta tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnan järjestäjälle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Jos kirjallista ilmoitusta ei tehdä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Irtisanomiskuukaudelta peritään täysi maksu.

Toimintaan osallistumisesta ei peritä muita maksuja. Toiminnasta perittävä maksu sisältää välipalan tarjoamisen.

Hyvitykset huomioidaan taannehtivasti seuraavan kuukauden osallistumismaksussa. Jos lapsi haetaan sulkemisajan jälkeen, on palveluntuottajalla oikeus laskuttaa 15 euroa/alkavalta tunnilta. Mikäli lasta ei noudeta iltapäivätoiminnan aukioloajan aikana, eikä huoltajaa tavoiteta, otetaan yhteyttä päivystävään sosiaalityöntekijään.

Maksuvapautus
Huoltajilla on mahdollisuus hakea maksuvapautusta /- alennusta aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksusta, mikäli perhe saa toimeentulotukea tai perheen taloudellinen tai sosiaalinen tilanne sitä edellyttää. Maksuvapautus voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu. Maksuvapautuksen hakemiseksi huoltaja varaa ajan koulukuraattorille ja toimittaa kuraattorille tulotiedot. Sivistysjohtaja tekee päätöksenmaksun alentamisesta tai poistamisesta, kuraattorin tapaamisen jälkeen.

LASKUTUS
Haluamme säästää luontoa ja pyrimme suosimaan sähköistä laskutusta. Lukuvuoden ensimmäinen lasku tulee kaikille paperisena, ilman paperilaskukuluja. Suosittelemme tekemään sähköisen laskutuksen sopimuksen Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa verkkopankissasi.

Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia.

 1. PALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
  Huoltaja ilmoittaa kirjallisesti lapsen aamu- ja iltapäivätoiminnan lopettamisesta tai palvelutarpeen muutoksista muutosilmoitus ja irtisanoutuminen lomakkeella. Lomakkeen saat Hattulan kunnan nettisivuilta tai omasta ip-toimipaikasta ja se palautetaan ip-ohjaajille.

Irtisanomislomaketta ei tarvitse täyttää lukuvuoden loppuessa, vaan toiminta ja palvelusopimus palveluntuottajan kanssa päättyy koulujen loppuessa automaattisesti.

Palvelusopimus voidaan purkaa;

 • kun asiakas laiminlyö maksujen maksamisen määräaikaan mennessä muistutuksista huolimatta.
 • kun muita sopimusehtoja toistuvasti rikotaan.
 1. TIEDONKULKU
  Lapsen poissaoloista ja tilapäisistä muutoksista tulee ilmoittaa palveluntuottajalle/vastuuohjaajalle puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Palveluntuottaja sitoutuu sovittamaan aukioloaikansa koulun työjärjestyksen mukaiseksi. Huoltajien tulee kuitenkin tiedottaa työjärjestyksen muutoksista iltapäivätoimintaan.

Tiedonvaihto koulun, oppilashuoltoryhmän ja iltapäivätoiminnan välillä on lapsen edun mukaista. Arkistenkin lapsenne hyvinvointiin liittyvien asioiden tiedon välittämiseen tarvitsemme teidän lupanne. Voitte halutessanne peruuttaa sen kirjallisesti. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan ilmaisematta tietoja, jotka koskevat asiakkaan yksityisyyttä, taloudellista asemaa tai sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lisää tietoa mm. sopimusehdot voitte lukea myös sivuiltamme www.lastenliikunnantuki.fi