skip to main content

Toiminta

Toiminnallisen iltapäivän perustana on Lasten Liikunnan Tuki ry:n arvopohja: luottamus, laatu, tasapuolisuus ja yhteistyö.

Toiminnallinen Iltapäivä tukee Hämeenlinnan perusopetuksen 1.-2. vuosiluokkien kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti:

 • suvaitsevaisuustaitojen opettamista
 • ihmisen ja luonnon ainutkertaisuuden hyväksymistä
 • vuorovaikutustaitojen harjoittelua
 • kuvaa omasta itsestä arvokkaana yhteisön jäsenenä.

Periaatteina ovat turvallinen, kannustava, kiireetön, toiset huomioon ottava ja esteettisesti miellyttävä iltapäivätoiminta.

KOORDINAATTORI JA OHJAAJAT

Lasten Liikunnan Tuki ry:n iltapäivätoiminnasta vastaa iltapäiväkoordinaattori Olli Kartano. Koordinaattori vastaa käytännön iltapäivätoiminnan hallinnointiin ja organisointiin liittyvistä tehtävistä. Koordinaattorin työn tukena on valmisteleva ryhmä (ohjaajakoulutus, toimintakauden sisältöteemat, seuranta ja arvioiminen sekä kehittäminen) sekä ohjausryhmä (päätöksenteko).

Jokaisella kerholla on vastaava ohjaaja, jonka tehtäviin kuuluu mm. päävastuu iltapäiväkerhon viikkosuunnitelman tekemisestä, tilojen varmistaminen ja mahdolliset tarvike- tai välinejärjestelyt. Vastaavan ohjaajan kumppanina toimii toinen ohjaaja mikäli lapsimäärä tai toiminta sitä vaatii. Lisäksi iltapäivätoiminnassa käytetään kiertäviä ohjaajia, jotka ovat esimerkiksi jonkin alan erityisosaaja.

YHTEISTYÖ OPETUSVIRASTON KANSSA

 • Toimipaikkoina Hämeenlinnan Opetusvirasto hallinnoimien koulujen tilat
 • Yhteiset palaverit rehtorien ja opettajien kanssa
 • Yhdistyksellä edustajat Hämeenlinnan kaupungin iltapäivätoiminnan ohjausryhmässä

YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA

Toiminnallinen Iltapäivätoiminta tukee perheiden kasvatustyötä. Tätä työtä tuetaan tiiviillä yhteistyöllä.

 • tiedote kerran kuussa kotiin
 • vanhempainilta kerran lukukaudessa
 • vanhemmat mukana yhteisten kerhokohtaisten pelisääntöjen laadinnassa

Jokaisella iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on kerhon oma reissuvihko, jolla ohjaajat ja vanhemmat pitävät yhteyttä. Lisäksi jokaisella kerholla on oma suora puhelinnumero päivittäisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Vanhempia kannustetaan hakemaan lapsensa ainakin kerran viikossa kerhosta, jotta pikaiset kuulumiset voidaan vaihtaa.

YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA

Suunnittelussa hyödynnetään koulun opetussuunnitelmaa. Koulussa opeteltuja asioita kokeillaan iltapäiväkerhossa leikin avulla.

Kunkin kerhon vastuuohjaaja on paikalla tarvittaessa koulun vanhempainilloissa. Yhteistyön tavoitteena on saada jokaisen koulun ja iltapäiväkerhon välille yhdysopettaja.

SISÄLLÖN PAINOTUKSET

Toiminnallisen Iltapäivätoiminnan sisällöllisessä painotuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin elämyksiin. Sisällöt suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi painottaen liikkumista ja ulkoilua edistävää toimintaa.

Toiminnallisen Iltapäivätoiminnan sisältöjen suunnittelussa otetaan myös huomioon lapsen tarpeet ja omat toiveet. Lapsen ja ohjaajan yhteiset keskustelut siitä, millainen toiminta lasta kiinnostaa ja mikä tuottaa hänelle iloa, vaikuttavat toiminnan sisältöjen käytännön toteutukseen.

ARVIOINTI

Laadullinen iltapäivätoiminnan seuranta ja arviointi tehdään lapsille, vanhemmille ja yhteistyötahoille suunnatuilla palautekyselyiden avullla.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

 1. Lähetetäänkö IP- laskut kotiin?
  Kyllä, ellet ole tehnyt e-laskusopimusta omassa verkkopankissasi
 2. Mitä IP- päivä sisältää?
  Ip:ssä tehdään läksyt, syödään välipala, liikutaan ja leikitään.
 3. Tehdäänkö IP:ssä läksyt ja tarkastetaanko ne?
  Kaikilla on mahdollisuus tehdä läksyt rauhassa. Niissä myös autetaan mahdollisuuksien mukaan, mutta tarkistusvastuu on kotiväellä.
 4. Milloin on välipala ja mitä se sisältää?
  Välipala syödään kello kahden aikaan.  Välipala listan näet Linnan Aterian internet sivuilta: www.linnanateria.fi
 5. Miten pidän yhteyttä ip-ohjaajiin?
  Jokaiselle lapselle annetaan ip-reissuvihko. Kerhossa on myös ip-puhelin, johon voi soittaa tai laittaa tekstiviestin. Kuulumiset vaihtuvat mukavasti myös lasta hakiessa.
 6. Pitääkö lapsen poissaolo ilmoittaa?
  Kyllä, esimerkiksi soittamalla tai tekstiviestillä.
 7. Jos lapsi on 10 päivän kerhosopimuksella, pitääkö päivät ilmoittaa etukäteen?
  Kyllä, mieluiten reissuvihkoon viimeistään 2 viikkoa ennen kuun vaihtumista.
 8. Voiko kerhon lopettaa kesken toimintavuoden?
  Kyllä voi. Palvelusopimuksen Irtisanomisaika on kalenterikuukausi ja se tulee tehdä kirjallisena Lasten Liikunnan Tuen toimistolle.
 9. Mitä jos lapseni ei halua osallistua yhteiseen toimintaan tai syödä välipalaa?
  Toivomme kaikkien osallistuvan iloisin ja avoimin mielin toimintaan. Välipalaa emme pakota syömään, mutta toivomme että kaikkea maistetaan.
 10. Liikutaanko kerhossa päivittäin?
  Kyllä liikutaan. Ohjattua liikuntaa on päivittäin n. ka. 45min. Lisäksi päivittäin on aikaa omatoimiseen leikkimiseen ja pelailuun. Liikunnalla on valtava vaikutus lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Sen avulla opitaan motoriset perustaidot, pysytään terveinä ja jaksetaan touhuta aamusta iltaan. Liikunta rakentaa itsetuntoa ja auttaa myös oppimaan: se parantaa keskittymiskykyä sekä kehittää ajatus- ja muistitoimintoja. Lapsi tarvitsee vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa joka päivä.